1. Področje veljave

1.1 Za vse medsebojne zahtevke, ki izhajajo iz in so povezani s pogodbo, sklenjeno med potrošnikom in podjetjem Miele preko spletne trgovine (»elektronsko  poslovanje«),  veljajo navedeni splošni pogoji poslovanja v različici, kot je bila v veljavi v času prejema posameznega naročila, in sicer vključno s posebnimi pogoji poslovanja podjetja Miele za različne produkte, ki jih ponuja v spletni trgovini, ki pa niso predmet naročila blaga. Posebne pogoje poslovanja, ki veljajo za te produkte, najdete pri vsakokratnih ponujenih produktih in si jih lahko s klikom na ustrezno povezavo preberete in natisnete.

1.2 V primeru navzkrižij velja naslednji vrstni red predpisov:

1.2.1 Posebni pogoji poslovanja za posamezne produkte

1.2.2 Ti splošni pogoji elektronskega poslovanja

1.2.3 Zakonski predpisi, če je to mogoče spremeniti s pogodbo

1.3 Za dogovore in dopolnilne dogovore, ki odstopajo od teh splošnih ali od posebnih pogojev poslovanja, je potrebno izrecno pisno soglasje podjetja Miele.

2. Udeleženci

Miele sklepa pogodbe samo z neomejeno poslovno sposobnimi fizičnimi osebami, ki so polnoletne in so potrošniki v smislu drugega odstavka 1.

člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/04 s spremembami) (»potrošniki«) ter imajo stalno bivališče v Sloveniji.

Če podjetje Miele pomotoma sprejme ponudbo neprimernega udeleženca, je v primernem roku od trenutka ugotovitve te okoliščine upravičeno odstopiti od pogodbe s to stranko.

3. Predmet pogodbe

3.1 Miele dobavi blago (aparate in/ali dodatno opremo) ali izvede storitev, ki jo je potrošnik naročil, po prejemu naloga (naročila) in plačila preko kreditne kartice ali podobnega plačilnega načina za elektronsko poslovanje.

Če podjetje Miele po sklenitvi pogodbe ugotovi, da so njegovi podatki o proizvodu ali ceni pomanjkljivi, bo potrošnika o tem nemudoma obvestilo. Potrošnik lahko sprejme spremenjene pogoje, ki jih je ponudilo podjetje Miele, ali pa odstopi od pogodbe. Če se napake, do katerih je prišlo po pomoti, pravočasno popravijo ali pa bi potrošnik nepravilnost teh podatkov moral opaziti, je podjetje Miele upravičeno odstopiti od pogodbe.

3.2 Če podjetje Miele po sklenitvi pogodbe ugotovi, da blago ali storitev ni več na voljo ali ga iz drugih razlogov (npr. zaradi odpoklica blaga) ni mogoče dobaviti, to potrošniku nemudoma sporoči. Podjetje Miele lahko potrošniku ob  tem  ponudi  blago  ali  storitev  v  istem  kakovostnem  in  cenovnem razredu. Če podjetje Miele ne poda ponudbe za nadomestno dobavo ali pa potrošnik take ponudbe ne sprejme, lahko potrošnik odstopi od pogodbe. Podjetje Miele je upravičeno do odstopa od pogodbe, če je bil potrošnik o nemožnosti dobave pravočasno obveščen ali pa bi to moral očitno opaziti.

3.3 Če podjetje Miele dobave v okviru prvotno imenovanih pogojev ni zmožno opraviti iz razlogov, na katere ne more vplivati (npr. če ni dostave s strani tretjega podjetja), lahko kadarkoli odstopi od pogodbe.

3.4 Že prejeta plačila bo podjetje Miele povrnilo nemudoma po tem, ko Miele ali potrošnik odstopi od pogodbe. Morebitni odškodninski zahtevki potrošnika zaradi pomotoma nepravilnih podatkov, ki jih posreduje podjetje Miele (na primer glede razpoložljivosti) in do katerih pride zaradi lažje malomarnosti, so izključeni.

4. Sklenitev pogodbe

4.1 Pogodba o blagu ali storitvi se sklene z nalogom potrošnika (naročilom) in izrecnim prevzemom naročila s strani podjetja Miele po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je potrošnik posredoval podjetju Miele, ali pa brez izjave za potrošnika, in sicer že z dejansko izvedbo naročila, ki jo opravi podjetje Miele (npr. z odpremo blaga). Če podjetje Miele naročila potrošnika ne sprejme, mu to čim prej sporoči.

5. Pravica do odstopa (pravica do odpovedi ali preklica) 

Pravica do odstopa

5.1 Potrošnik je upravičen v roku 14 (štirinajst) dni brez navedbe razlogov odstopiti od pogodbe (z izjemo primerov, ki so navedeni v točki 5.9).

Štirinajstdnevni odstopni rok začne teči:

a) v primeru pogodbe o posebnih servisnih storitvah z dnem sklenitve pogodbe;

b) v primeru kupne pogodbe z dnem, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo imenuje potrošnik in ki ni prevoznik, prevzel blago v posest;

c) v primeru kupne pogodbe o naročilu več kosov blaga, ki jih je potrošnik naročil v okviru enotnega naročila in se dostavljajo ločeno, z dnem, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo imenuje potrošnik in ki ni prevoznik, v posest prevzel zadnje blago;

d) v primeru pogodbe o dostavi blaga v več delnih pošiljkah ali kosih z dnem, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo imenuje potrošnik in ki ni prevoznik, v posest prevzel zadnjo delno pošiljko ali pa zadnji kos.

5.2 Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik podjetje MIELE Trgovina in servis d.o.o., Brnčičeva ulica 41G, 1231 Ljubljana-Črnuče (telefon: 00 386 1 292 63 33, e-poštni naslov: info@miele.si) obvestiti z nedvoumno izjavo (npr. z dopisom, poslanim po pošti, faksu ali e-pošti) o svoji odločitvi glede odstopa od pogodbe. V ta namen lahko potrošnik uporabi osnutek obrazca o odstopu (kot je predpisano z ureditvijo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo).

Odstopni rok se upošteva, če potrošnik obvestilo o uveljavitvi pravice o odstopu pošlje pred iztekom odstopnega roka (glej točko 5.1).

5.3 Če sta bili sklenjeni pogodba o nakupu blaga in pogodba o izvedbi posebnega servisa, ki se nanaša na kupljeno blago (na primer inštalacija aparata), velja odstop od kupne pogodbe tudi za pogodbo o servisu.

Posledice odstopa

5.4 Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu podjetje Miele vsa prejeta plačila, vključno s stroški za dobavo (z izjemo dodatnih stroškov, ki izhajajo iz tega, da je potrošnik izbral drugačen način dobave, kot je ponujena najugodnejša standardna dobava), povrne nemudoma in najkasneje v roku 14 (štirinajst) dni od dne, ko je podjetje Miele prejelo obvestilo o odstopu od pogodbe. Za vračilo kupnine bo podjetje Miele uporabilo isto plačilno sredstvo, kot ga je potrošnik uporabil pri prvotni transakciji, razen če potrošnik izrecno zahteva drugo plačilno sredstvo. Podjetje Miele potrošniku vračila kupnine v nobenem primeru ne bo zaračunalo. Če gre za odstop od kupne pogodbe za dodatno opremo (glej točko 5.6), lahko podjetje Miele vračilo kupnine zavrača tako dolgo, dokler podjetje Miele blaga ne dobi nazaj ali pa mu potrošnik predloži dokazilo o tem, da je blago poslal nazaj, odvisno od časovnega zaporedja dogodkov.

5.5 V primeru odstopa od kupne pogodbe o aparatih bo podjetje Miele blago odpeljalo na stroške potrošnika. Stroški za potrošnika znašajo maksimalno 31 EUR (z DDV). Potrošnik mora blago takoj po tem, ko pošlje odstopno izjavo, pripraviti za prevzem v originalni embalaži.

5.6 V primeru odstopa od kupne pogodbe o dodatni opremi in priboru mora potrošnik podjetju Miele (MIELE Trgovina in servis d.o.o., Brnčičeva ulica 41G, 1231 Ljubljana-Črnuče) blago poslati nazaj ali pa predati nemudoma, v vsakem primeru pa najkasneje v roku 14 (štirinajst) dni od dneva, ko je potrošnik podjetje Miele obvestil o odstopu ali preklicu. Rok bo upoštevan, če potrošnik blago odpošlje pred iztekom 14-dnevnega roka. Potrošnik nosi neposredne stroške vračanja dodatne opreme in pribor.

5.7 Do izteka odstopnega roka mora potrošnik kupljeno blago in njegovo originalno embalažo skrbno shraniti. Morebitno izgubo vrednosti blaga mora potrošnik poravnati le v primeru, če je izguba vrednosti nastala zaradi nepotrebnega ravnanja pri preverjanju kakovosti, lastnosti in tehnične uporabnosti.

5.8 Če potrošnik odstopi od pogodbe o servisnih storitvah in je zahteval, da se izvedba storitev začne med odstopnim rokom, mora podjetju Miele plačati znesek, ki ustreza deležu plačila do trenutka, ko je podjetje Miele obvestil o uveljavitvi odstopne pravice v zvezi s to pogodbo, in izvedenim storitvam v primerjavi s celotnim obsegom storitev, kot so predvidene v pogodbi.

5.9 Potrošnik nima pravice do odstopa pri pogodbah o storitvah, pri katerih je podjetje Miele – na podlagi izrecnega zahtevka potrošnika in njegove potrditve o seznanjenosti z izgubo odstopne pravice pri popolni izpolnitvi pogodbe – še pred iztekom odstopnega roka začelo z izvajanjem storitev in je bila storitev že v celoti izvedena.

6. Dobava

Potrošnik se strinja z odpošiljanjem blaga, kakršno je običajno za tovrstno blago. Blago se dobavi v primeru razpoložljivosti izdelka v roku  5 - 7  delovnih dni od prejema naročila znotraj Slovenije. Storitev se izvede prek transportne službe, ki je najprimernejša za vsebino pošiljke – službe za paketno dostavo ali prevoz kosovnega blaga.

7. Cena

7.1 Potrošnik mora navedeni znesek plačati v evrih. Na računu so poleg neto cene za blago navedene tudi cene za dopolnilne storitve: priprava paketa, odprema, zavarovanje,  davek na dodano vrednost, veljaven v času izstavitve računa, itd.

7.2 Cene, ki so navedene na domači strani, veljajo samo za naročila preko spletne trgovine podjetja Miele (elektronsko poslovanje).

8. Način plačila/lastninski pridržek

Načeloma se naročeno blago odpošlje po prejemu plačila s kreditno kartico ali s podobnimi vrstami plačil, ki so značilna za elektronsko poslovanje. Plačilo preko računa je možno samo, če se podjetje Miele za takšen posamezen primer posebej dogovori s potrošnikom. Do popolnega plačila ostane blago last podjetja Miele. Če potrošnik zamudi s plačilom, je podjetje Miele upravičeno odstopiti od pogodbe in zahtevati blago nazaj.

9. Garancija

9.1 Podjetje Miele jamči, da blago v času odpošiljanja ne izkazuje napak, ki bi ob običajni rabi izničile ali zmanjšale njegovo vrednost ali uporabnost. Nepomembno zmanjšanje vrednosti ali primernosti se ne upošteva.

9.2 Dodatno lahko potrošnik uveljavlja pravice iz garancijskih izjav proizvajalcev mnogih tehničnih izdelkov, ki so priloženi izdelkom. Zakonska garancijska obveznost podjetja Miele ni omejena z garancijskimi izjavami, ki jih je podjetje Miele predalo potrošniku.

9.3 Rok za uveljavitev garancije znaša tako za vidne kot tudi skrite napake: 2 leti od izstavitve računa oziroma dostave blaga po dobavnici.

9.4 V primeru nepopolne dobave bo podjetje Miele manjkajoče dele nemudoma naknadno dobavilo. Sicer mora podjetje Miele po izbiri potrošnika najprej popraviti napako na blagu ali pa dobaviti nadomestno blago. Potrošnik je dolžan blago vrniti podjetju Miele v popravilo ali v zamenjavo, če je to zanj izvedljivo. Če popravila ponovno ni možno opraviti ali če ponovno ne pride do nadomestne dobave brez napak ali če so za podjetje Miele s popravilom oz. nadomestno dobavo povezani nesorazmerno visoki stroški, je potrošnik upravičen do zmanjšanja kupnine ali – pri napakah, ki niso nepomembne – do odstopa od pogodbe (zaradi spremembe).

9.5 Podjetje Miele jamči za lastnosti, če so te v katalogu ali na domači strani izrecno označene kot zagotovljene ali z oznako »garancija«.

9.6 Podjetje Miele nudi garancijo, ki se nanaša na posamezno blago, naročeno pri njem, ne pa tudi za celoto stvari, razen če je to s potrošnikom izrecno dogovorjeno.

9.7 Garancija obstaja samo za napake, ki so bile prisotne že v trenutku odpreme, ne pa za tiste, ki nastanejo šele naknadno, še posebej z neprimerno rabo ali z dolgotrajno nadpovprečno obremenitvijo blaga, ki jo izvaja potrošnik. To velja tudi za obrabne dele.

10. Jamstvo

Podjetje Miele jamči samo za škodo, ki je posledica namerne povzročitve ali grobe malomarnosti, z izjemo osebne škode ali zahtevka iz garancije za pomanjkljivosti.

11. Varstvo podatkov

11.1 Ustrezno določilom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami) izrecno opozarjamo, da shranjujemo podatke iz vsakokratne pogodbe (ime, naslov, telefonska številka in e-poštni naslov potrošnika) zaradi avtomatiziranega nadzora (računovodstvo, kartoteka strank) na podatkovnem pomnilniku in da se ti podatki obdelujejo v skladu z 2. in 3. odstavkom 10. člena ZVOP-1. Podjetje Miele bo te podatke posredovalo samo, če je to za urejanje naročila nujno potrebno.

11.2 Podjetje Miele podatkov potrošnikov izven obsega, urejenega v točki 11.1, ne bo uporabljalo ali posredovalo naprej.

12. Zakonodaja/sodna pristojnost

12.1 Pogodbeno razmerje med podjetjem Miele in potrošnikom ter vsakokratne poslovne pogoje ureja slovenska zakonodaja ob izključitvi Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP, Uredba Rim 1). Uporaba Sporazuma o pogodbah o mednarodni prodaji blaga z dne 11. 4. 1980 je izključena.

12.2 Za spore v zvezi s pogodbo,  ki je bila sklenjena preko spletne trgovine podjetja Miele, je krajevno pristojno sodišče, ki se nahaja v okolišu stalnega bivališča, običajnega bivanja ali kraja zaposlitve potrošnika. Če obstaja še druga zakonska sodna pristojnost potrošnika, se lahko tožba vloži tudi tam.

13. Razno

13.1 Potrošnik je upravičen do kompenzacije samo v primeru plačilne nesposobnosti podjetja Miele ali v primeru terjatev, ki so v pravni povezavi z obveznostmi potrošnika, ki so bile pravnomočno zakonsko določene ali pa smo jih mi priznali.

13.2 Izpolnitveni kraj za dobave in plačila je sedež podjetja Miele na Brnčičevi ulici 41G, 1231 Ljubljana-Črnuče.

13.3 Če so ali bi postala posamezna določila te pogodbe v celoti ali delno nepravnomočna, veljavnost preostalih določil v pogodbi ostane nespremenjena. Za tak primer se stranki obvežeta, da se bosta namesto neveljavne ureditve dogovorili za veljavno ureditev, ki bo, v kolikor je pravno možno, najbližja gospodarskemu namenu, za katerega si je prizadevala neveljavna ureditev, ob upoštevanju interesov strank, ki so bili izraženi v tej pogodbi. Enako velja, če se izkaže, da je pogodba za eno od strank nepredvideno pomanjkljiva.